Zásady ochrany osobných údajov a súkromia

Politika ochrany osobných údajov a súkromia určuje, ktoré údaje zbierame, ako aj na aké účely a akým spôsobom ich spracúvame.

 1. Správca

  Správcom vašich údajov je spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko, zapísaná do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 13. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000529680, DIČ PL: 5222702366.

 2. Ciele, účely a právne základy spracúvania osobných údajov

  Vaše osobné údaje budú spracúvané podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ KAN, ďalej len GDPR.

  Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na nasledujúce ciele a účely:

  • Vypracovávanie a poskytovanie odpovedí na otázky, ako aj na obsluhu požiadaviek v súvislosti s poskytovanými poradami, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR.
  • Predstavovanie ponúk spolupráce, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR.
  • Realizácia dohody alebo konanie na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzatvorením dohody, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno b) GDPR.
  • Na potreby priameho marketingu výrobkov a služieb, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR.
  • Zadávanie objednávok, obsluhovanie objednávok a dodaní, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR.
  • Na účely prebiehajúceho alebo budúceho náboru, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno b) a/alebo a) GDPR.
  • Na účely obsluhy reklamácií, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR.

  V prípade plánovanej zmeny cieľov a účelov spracúvania, požiadame vás o súhlas a poinformujeme vás o navrhovaných zmenách podmienok spracúvania, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno a) GDPR.

 3. Ktoré údaje spracúvame

  Spracúvame nasledujúce údaje: meno a priezvisko, názov firmy/spoločnosti, adresa, pozícia, telefónne číslo, e-mailová adresa, daňové identifikačné číslo, evidenčné číslo vozidla, miesto nakládky/vykládky, číslo bankového účtu. Na účely aktuálneho a/alebo budúceho náboru okrem toho spracúvame dokumenty, ktoré ste zaslali: životopis, motivačný list.

  Máme právo spracúvať iné údaje, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie stanovených cieľov. V takom prípade budú tieto údaje zakaždým označené, ako údaje nevyhnutné na zrealizovanie stanoveného cieľa.

 4. Lehota spracúvania údajov

  Vaše osobné údaje budú spracúvané tak dlho, ako je to nevyhnutné na zrealizovanie cieľov a účelov:

  • Počas poskytovania odpovede na zadanú a počas 5 rokov na účely obsluhy prípadných požiadaviek a nárokov.
  • Počas trvajúcej spolupráce a počas 5 rokov po skončení spolupráce. Následne vaše osobné údaje budú anonymizované alebo odstránené.
  • V prípade realizácie náborových projektov – údaje budú uschovávané počas 6 mesiacov po skončení projektu, alebo dlhšie – na základe vášho súhlasu – na potreby iných, budúcich náborových projektov.


 5. Máte nasledovné práva

  Máte právo   na prístup   k svojim osobným údajom, na ich  opravenie  / doplnenie /,  odstránenie   alebo   obmedzenie   spracúvania, ako aj právo   preniesť   svoje údaje.

  V prípade, ak ste poskytli súhlas so spracúvaním svojich údajov, máte právo   zrušiť predmetný súhlas   v ľubovoľnej chvíli. Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním príslušnej správy na adresu: [email protected]. Vyššie uvedené neovplyvňuje legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe vášho súhlasu pred jeho zrušením. V prípade, keď sú osobné údaje spracúvané na základe článku 6 bod 1 písmeno f) GDPR, máte právo v ľubovoľnej chvíli – z príčin, ktoré súvisia zo zvláštnou situáciou – podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov.  Všetky tieto práva sa uplatňujú v príslušnom rozsahu, tzn. v medziach GDPR.

  Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním príslušnej žiadosti na adresu: Norgips Sp. z o.o., Poľsko, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93.

  Máte právo   podať sťažnosť   príslušnému dozornému orgánu – tzn. Úradu na ochranu osobných údajov.


 6. Bezpečnosť, ako aj odovzdávanie a sprístupňovanie údajov

  Našou prioritou je bezpečnosť vašich údajov. Ako správca robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili náležitú bezpečnosť vašim osobných údajov.

  Vaše údaje nesprístupňujeme iným subjektom bez vášho súhlasu a vedomia.

  Osobné údaje, ktoré spracúva Správca, môžu byť sprístupnené obmedzenému počtu príjemcov, ktorí potrebujú tieto informácie, a to výhradne iba na vykonávanie svojich povinností. Vaše údaje budú sprístupňované obchodným partnerom Správcu, ktorý sa podieľajú na realizácii dodaní. Tieto údaje môžu byť odovzdávané výhradne iba v nevyhnutnom rozsahu na účely dodania alebo prevzatia tovaru.

  Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané do tretieho štátu (tzn. do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Odovzdávanie údajov:

  • Ak je to nevyhnutné na realizáciu dohody uzatvorenej s vami.
  • Ak je to nevyhnutné na uzatvorenie alebo realizáciu dohody uzatvorenej vo vašom záujme.
  • Ak je to nevyhnutné vzhľadom na dôležité verejné záujmy.
  • Ak je to nevyhnutné vzhľadom na existujúce nároky a požiadavky.
  • Ak je to nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov.
  • Ak to nastane z verejného registra.

  Máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré boli odovzdané do tretieho štátu.

  Vami poskytnuté osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích štátov. 

 7. Dodatočné informácie

  Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak môže to byť nevyhnutné v prípade potreby skontaktovať sa s vami s cieľom poskytnúť odpovede na zadané otázky, alebo v prípade poskytovania iných, dodatočných služieb, ktoré boli predstavené vyššie.

  V prípade, keď Správca umožňuje založiť účet pre vás, uvedenie údajov môže byť nevyhnutnou podmienkou na uzatvorenie dohody o registrácii a vedení účtu.

  Vami uvedené osobné údaje nebudú automaticky spracúvané, vrátane profilovania.

  Ak potrebujete bližšie informácie o ochrane osobných údajov, napíšte na: [email protected]

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

 • technické dokumentácie výrobkov a riešení
 • kalkulácie spotreby materiálov
 • zhrnutia – zoznamy výrobkov
 • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore