Technický slovník

Chcete sa dozvedieť, čo znamená pojem zvukovej (akustickej) izolácie, alebo sa chcete dozvedieť, čo obsahuje vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach? Oboznámte sa s naším technickým slovníkom.

K – bočné prenosy zvukov

Klasifikácia týkajúca sa požiarnej odolnosti (odolnosti voči ohňu)

Ohňovzdornosť

R’A,1 – ukazovateľ posúdenia približnej špecifickej zvukovej izolácie R’

RA,1,R – projektovaný ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie RA,1

RA,1 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie

RA,2 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie

RW – vážený ukazovateľ špecifickej zvukovej izolácie

Trieda požiarnej odolnosti budovy

Trieda požiarnej odolnosti

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach

Zvuková izolácia

K – bočné prenosy zvukov

K – bočné prenosy zvukov, korekcia zohľadňujúca zvuky prenášané susednými priečkami (strop, priľahlé steny, múry). Korekcia K závisí od geometrie priečky, spôsobu spojenia priečky s inými priečkami, ako aj od typu susedných priečok. Výpočet bočných prenosov zvukov je mimoriadne komplikovaná úloha, preto by ju mal vykonať profesionálny akustik.

Požiadavky týkajúce sa požadovaných ukazovateľov zvukovej izolácie sú stanovené v norme PN-B 02151-3:1999 (aktuálne prebieha proces zavedenia novej verzie normy PN-B 02151-3:2015 k nariadeniu o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie).

Klasifikácia týkajúca sa požiarnej odolnosti (odolnosti voči ohňu)

Tieto dokumenty sa vydávajú na základe vykonaných skúšok, ktoré môžu vykonať oprávnené skúšobné laboratóriá, a ktoré určujú požiarnu odolnosť (napr. EI 30, EI 60) prvkov budovy, napr. v prípade sadrokartónových systémov – priečok, zavesených stien (fasád), podhľadov, podkrovných konštrukcií, suchých poterov. Súčasťou požiarnych klasifikácií sú tiež podrobné opisy riešení, informácie týkajúce sa použitých materiálov, výkresy, obrázky, detaily riešení, detaily spojov ap.

Ohňovzdornosť

Ohňovzdornosť (čiže odolnosť voči ohňu) je schopnosť priečky/časti budovy splniť stanovené požiadavky v podmienkach imitujúcich priebeh požiaru. Pri požiari je najdôležitejšia možnosť evakuácie, preto mierou ohňovzdornosti je čas, tzn. počet minút od momentu začatia požiaru až dovtedy, keď daný prvok prestane spĺňať kritériá:

  • R – požiarnej nosnosti – čiže stavu, v ktorom daný prvok plní svoju nosnú funkciu. K strate nosnosti dochádza v dôsledku mechanického zničenia, straty statiky alebo prekročenia limitných hodnôt deformácií alebo premiestnení. Sadrokartónové systémy sú charakterizované parametrom R iba v tom prípade, ak daný prvok stanový súčasť protipožiarneho oddelenia.
  • E – požiarnej tesnosti – čiže stavu, v ktorom daný prvok plní oddeľujúcu funkciu. K strate tesnosti dochádza vtedy, keď sa na povrchu, na ktorý oheň nepôsobil, objavia plamene, praskliny alebo škáry s väčšou šírkou než limitné hodnoty, cez ktoré prenikajú plyny alebo plamene, alebo keď daný prvok odpadne od konštrukcie.
  • I – požiarnej izolácie – čiže stavu, v ktorom daný prvok plní funkciu izolovania od vysokej teploty. K strate požiarnej izolácie dochádza vtedy, keď sa na vonkajšej strane testovaného prvku objaví príliš vysoká teplota.

R’A,1 – ukazovateľ posúdenia približnej špecifickej zvukovej izolácie R’

R’A,1– ukazovateľ posúdenia približnej špecifickej zvukovej izolácie R’ zohľadňujúci pásmový adaptačný ukazovateľ C. Ukazovateľ R’A,1 zohľadňuje zvukovú izoláciu priečky, ktorá chráni od hluku šíriaceho sa vzduchom so strednou a vysokou frekvenciou, a ktorá sa dosahuje v daných podmienkach použitia. R’A,1 preto zohľadňuje bočné prenosy zvuku K. Hodnota ukazovateľa sa určuje experimentálne, tzn. vykonaním terénnej zvukovej skúšky, alebo výpočtovo. Používa sa na posudzovanie zvukovej izolácie väčšiny interných priečok.

RA,1,R – projektovaný ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie RA,1

Ukazovateľ sa stanovuje odpočítaním od ukazovateľa špecifickej zvukovej izolácie RA,1 korekcie na realizačné nepresnosti (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Ukazovateľ je určený na posudzovanie (vnútorných) priečok vytvorených v bytoch v bytovkách, obytných komplexoch, ako aj na odhadovanie zvukovej izolácie R’.

RA,1 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie

RA,1 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie zohľadňujúci pásmový adaptačný ukazovateľ C (RA,1 = RW + C), vyjadrený v [dB]. Hodnota určovaná laboratórnou skúškou priečky. Ukazovateľ zodpovedajúci zvukovej izolácii chrániacej pred zvukmi so strednou a vysokou frekvenciou, ktoré sú charakteristické okrem iného pre obytný hluk, tzn. hluk, ktorý vytvárajú ľudia. Ukazovateľ sa používa hlavne na posudzovanie zvukovej izolácie vnútorných priečok.

RA,2 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie

RA,2 – ukazovateľ posúdenia špecifickej zvukovej izolácie zohľadňujúci pásmový adaptačný ukazovateľ Ctr (RA,1 = RW + Ctr), vyjadrený v [dB]. Hodnota určovaná laboratórnou skúškou priečky. Ukazovateľ zodpovedajúci zvukovej izolácii chrániacej pred zvukmi s nízkou frekvenciou, ktoré sú charakteristické okrem iného pre vonkajší hluk, napr. intenzívnej cestnej dopravy.

Ukazovateľ sa používa hlavne na posudzovanie zvukovej izolácie vonkajších priečok.

RW – vážený ukazovateľ špecifickej zvukovej izolácie

RW – vážený ukazovateľ špecifickej zvukovej izolácie, vyjadrený v [dB]. Ukazovateľ určený na všeobecné hodnotenie priečok, používaný v požiadavkách vo väčšine členských štátov EÚ. Hodnota určovaná laboratórnou skúškou priečky. Hodnota zodpovedá frekvencii zvuku 500 Hz na referenčnej krivke z grafu zvukovej izolácie priečky.

Trieda požiarnej odolnosti budovy

Stanovených je päť tried požiarnej odolnosti budovy, ktoré sú označené písmenami, v poradí od najvyššej po najnižšiu „A”, „B”, „C”, „D”, „E”.

Prvky budovy, ktorý je priradený k príslušnej triedy požiarnej odolnosti, musia spĺňať požiadavky stanovené v nariadení ministra infraštruktúry z 12. apríla 2002 o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a o ich umiestnenie.

Trieda požiarnej odolnosti

Trieda požiarnej odolnosti stanovuje požadovanú požiarnu odolnosť danej priečky/časti budovy.

Triedy požiarnej odolnosti sú väčšinou uvádzané s kritériom E a I, alebo R, E a I, napr. EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, REI 120, REI 180.

Význam kritérií E, I R je dôkladne vysvetlený v časti „Ohňovzdornosť“.

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach, skratka VÚV (angl. Declaration of Performance, skratka DoP) – dokument, v ktorom sú uvedené informácie o type výrobku, ako aj o jeho úžitkových parametroch a vlastnostiach. 1. júla 2013 na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (CPR) z 9. marca 2011, Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach nahradilo Vyhlásenie o zhode.

VÚV (angl. DoP) je potvrdením, že daný stavebný výrobok môže byť zavedený do predaja. Vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach sa pripájajú k výrobkom v prípade tých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná technická špecifikácia alebo európske technické posúdenie.

Výrobca vystavujúc vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach a označujúc výrobok znakom CE berie na seba zodpovednosť za zhodu daného výrobku s vyhlásenými parametrami.

Zvuková izolácia

Zvuková izolácia – schopnosť danej priečky chrániť pred hlukom. V prípade priečok zo sadrokartónových dosiek zvuková izolácia sa týka ochrany pred zvukmi, ktoré sa šíria vzduchom. Miera zvukovej izolácie sa vyjadruje v decibeloch [dB], predovšetkým prostredníctvom ukazovateľov RW, RA,1, RA,2, R’A,1 a R’A,2.

Základné požiadavky ohľadne zvukovej izolácie sú uvedené v norme PN-B 02151-3:1999. V súčasnosti prebiehajú práce na vpísaní do Nariadenia o technických podmienkach, ktoré musia spĺňať budovy a ich umiestnenie, novej verzie normy – PN-B 02151-3:2015.

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

  • technické dokumentácie výrobkov a riešení
  • kalkulácie spotreby materiálov
  • zhrnutia – zoznamy výrobkov
  • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore