Všeobecné podmienky
predaja, dodania a reklamácie
Norgips Sp. z o.o.

DOHODA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI   

Nadviazanie obchodných vzťahov medzi spoločnosťou „Norgips spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ so sídlom vo Varšave, na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko, zapísanou do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 13. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000529680, DIČ PL: 5222702366, so základným imaním: 20 010 000 PLN (ďalej len: „ NORGIPS ”), a Kupujúcim, realizuje sa výhradne iba na základe „ Dohody o obchodnej spolupráci „ podpísanej oboma Stranami, ktoré sú podnikateľmi, s výhradou, že čo sa týka fyzickej osoby, uzatvárajúcej dohodu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, keď z obsahu tejto Dohody vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci predovšetkým z predmetu touto osobou vykonávanej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe predpisov o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľských subjektoch:

 1. aplikujú sa predpisy týkajúce sa spotrebiteľov, tzn. články 3851 – 3853, 556 – 5563 a 557 – 576 (okrem článku 558 §1 veta 2) občianskeho zákonníka PR, ktoré sa týkajú ručenia za chyby predanej veci, ako aj články 5761 – 5764 občianskeho zákonníka, ktoré sa týkajú nárokov a požiadaviek predajcu v súvislosti s chybou predanej veci; a
 2. neaplikujú sa ustanovenia článku 563 a článku 567 § 2 občianskeho zákonníka, ktoré sa týkajú Kupujúceho
 
OBJEDNÁVKY   
   1. Objednávky sa podávajú prostredníctvom platformy e.Norgips.pl, v súlade s podmienkami tejto platformy, alebo písomne, vrátane faxu, alebo e-mailom, a realizuje ich obchodné oddelenie NORGIPS v meste Opole, kde sa súčasne nachádza sklad a závod, v ktorom sa vyrábajú výrobky NORGIPS.
   2. Spoločnosť NORGIPS musí potvrdiť podané objednávky zaslané elektronicky alebo prostredníctvom platformy e.Norgips.pl. V prípade, ak spoločnosť NORGIPS danú objednávku nepotvrdí, objednávka sa považuje za zrealizovanú odovzdaním tovaru Kupujúcemu alebo jeho zástupcovi (napr. prepravcovi).
   3. Veľkosť objednávky. Za bežnú veľkosť dodania sa považuje cca 22 (dvadsaťdva) ton sadrokartónových dosiek. Realizujeme – po predchádzajúcej dohode – zmiešané dodania, napr. časť dosiek a časť doplnkov, avšak hodnota dodania nemôže byť nižšia než 12 000,00 PLN bez DPH (dvanásť tisíc), a množstvo nižšie než 12 (dvanásť) ton.
   4. Špeciálne objednávky. Tovary môžeme dodať Kupujúcemu aj v súlade so špeciálnymi podmienkami dohodnutými medzi NORGIPS a Kupujúcim. Tieto podmienky sa môžu týkať nasledujúcich spôsobov realizácie objednávky, ktoré môžu byť aplikované sumárne, ako aj osobitne.
    • Vykládka zariadením NORGIPS (možná telefonická dohoda).
    • Špeciálna vykládka (napr. vo výške) zariadením NORGIPS.
    • Dodanie polovičného nákladu.
    • Vykládka „just in time“ (v presne stanovenom čase a na presne stanovenom mieste).
    • Vykládka vo viacerých miestach určených Kupujúcim.
PREPRAVA

Tovar sa dodáva prepravou spoločnosti NORGIPS a na jej náklady. V prípade špeciálnych objednávok (napr. vykládka zariadeniami NORGIPS), Kupujúci je informovaný o dodatočných nákladoch. Je možný odber tovaru vlastnou dopravou po predchádzajúcom dohodnutí s NORGIPS: termínu, veľkosti objednávky, typu dopravného prostriedku a ceny. Pri odberoch vlastnou prepravou platí zásada „ex works“, to znamená, že riziká straty alebo poškodenia prechádzajú na Kupujúceho v momente vydania výrobkov zo skladu NORGIPS.

 
DODANIE 

Spoločnosť Norgips sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne na mieste určenom Kupujúcim na území Poľskej republiky. O prípadnom oneskorení, spôsobom udalosťami, ktoré sa nedali predvídať, bezodkladne poinformuje Kupujúceho. Za také udalosti sa považuje pôsobenie vyššej moci (vrátane narušenia výroby, povodní, požiarov ap.), ako aj nepredvídateľné osudové udalosti (napr. autohavária).

 
VYKLÁDKA 

Kupujúci sa zaväzuje vyložiť tovar na mieste dodania vhodnými zariadeniami, tzn. ktoré sú na to určené (vysokozdvižný vozík), pričom zachová náležitú opatrnosť. V prípade vykládky zariadením NORGIPS – špeciálna objednávka – riziko poškodenia tovaru počas vykládky nesie NORGIPS. Kupujúci sa zaväzuje vyložiť tovar bez nepotrebného meškania, a v prípade, ak také meškanie vznikni z viny Kupujúceho, zaväzuje sa uhradiť zdokumentované náklady.

 
SKLADOVANIE  

Nadobúdateľ sa zaväzuje uschovávať do fólie zabalené tovary nadobudnuté na základe Dohody o obchodnej spolupráci, a to na paletách a na zastrešenom mieste, a tiež sa zaväzuje, že ich bude používať v súlade s dokumentáciou a pokynmi spoločnosti NORGIPS, ktoré sú dostupné na adrese: http:www.norgips.pl/. Za správne skladovanie do fólie zabalených paliet zodpovedá výhradne Kupujúci.

 
REKLAMÁCIA  

Všetky prípadné reklamácie ohľadne kvality tovaru nahlasujte na špeciálnom formulári, ktorý musí podpísať zástupcovia Kupujúceho a NORGIPS. V prípade vážnejších pripomienok ohľadne kvality tovaru musí byť predstavená dodatočná fotodokumentácia a vzorky pripomienkovaného/reklamovaného tovaru. Termíny reklamácií sú stanovené v „ Dohode o obchodnej spolupráci". V prípade, ak sú potrebné špecializované testy, skúšky či expertízy, lehota na posúdenie reklamácie sa môže predĺžiť, avšak najviac o 30 dní.

 
Stiahnuť Do zložky
Reklamácia
 
Stiahnuť Do zložky
Príloha reklamácie

Reklamácie sú posudzované na základe poľských noriem. NORGIPS si vyhradzuje právo neuznať danú reklamáciu v prípade, ak bol reklamovaný tovar nesprávne uschovávaný, alebo ak bol použitý v rozpore zo svojím určením, alebo pokynmi a odporúčaniami NORGIPS, ktoré sú dostupné na adrese: www.norgips.pl/.

NORGIPS zodpovedá za fyzické chyby tovaru v prípade jeho nesprávnej montáže alebo použití, ak Kupujúci tieto činnosti vykonal sám alebo zadal ich vykonanie tretím stranám, za ktoré zodpovedá, alebo tiež, ak boli vykonané konečným nadobúdateľom tovaru, ktorý v tomto rozsahu konal podľa pokynov a príručky, ktoré poskytla spoločnosť NORGIPS (článok 5561 §3 občianskeho zákonníka), pričom táto zodpovednosť nezahŕňa:

   1. Chyby zhotovenia alebo projektu realizované tretími stranami.
   2. Použitie tovaru Kupujúcim, tretími osobami, alebo konečným nadobúdateľom v rozpore s jeho technickými parametrami a úžitkovými vlastnosťami tovaru, pokynmi a príručkou, ktoré poskytla spoločnosť NORGIPS, alebo v rozpore s dobrými stavebnými postupmi.
   3. Neoprávneného vykonania zmien tovaru Kupujúcim alebo konečným nadobúdateľom tovaru.

V súlade s podmienkami, v zmysle článkov 5761 – 5764 občianskeho zákonníka, spoločnosť NORGIPS zodpovedá voči Kupujúcemu, ktorý má právo na odškodnenie nákladov následkom vykonania konečným nadobúdateľom tovaru oprávnení z titulu ručenia za fyzické chyby predaného tovaru, v prípade, ak predaný tovar nemal vlastnosti, ktoré mal mať v súlade so svojím určením, alebo v súlade s verejne predkladanými zárukami, o čom hovorí článok 5561 § 2 občianskeho zákonníka, alebo bol predmetný tovar vydaný v nekompletnom stave. Spoločnosť NORGIPS zodpovedá voči Kupujúcemu, – tak ako to hovorí predchádzajúca veta – v prípade, ak chyby je spôsobená konaním alebo nekonaním NORGIPS.

Vyššie spomenutá zodpovednosť sa týka aj situácie, keď spoločnosť NORGIPS vedela o chybe predávaného tovaru, avšak nepoinformovala o tejto chybe Kupujúceho, alebo ak spoločnosť NORGIPS poskytla návod na montáž a používanie, dodané spolu s predaným tovarov, a to v prípade, ak chyba vznikla v dôsledku vykonania montáže a používaním tovaru konečným nadobúdateľom v súlade s týmto návodom/príručkou.

V záležitostiach, ktoré sa týkajú zodpovednosti spoločnosti NORGIPS sa chyby predaného tovaru sa príslušne aplikujú ustanovenia občianskeho zákonníka ohľadne ručenia za fyzické a právne chyby, zohľadňujúc ustanovenia tohto paragrafu, pričom za konečného nadobúdateľa tovaru sa považuje spotrebiteľ v zmysle článku 221 občianskeho zákonníka PR.

 
VRACANIE DREVENÝCH PALIET  

Sadrokartónové dosky sú bežne dodávané na vratných drevených paletách. Tieto palety sa vracajú v súlade s „ Procedúrou vracania drevených paliet ”.

 
Stiahnuť Do zložky
Procedúra vracania drevených paliet

 

Varšava, 1. január 2021

Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

 • technické dokumentácie výrobkov a riešení
 • kalkulácie spotreby materiálov
 • zhrnutia – zoznamy výrobkov
 • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore