Podmienky poskytovania
elektronických služieb§ 1

Všeobecné ustanovenia

 

   1. Na základe článku 8 ods. 1 bod 1 zákona z 18. júla 2002 o elektronickom poskytovaní služieb (Z. z. PR 2002 č. 144 pol. 1204 v znení neskorších predpisov), spoločnosť Norgips Sp. z o.o. ustanovuje tieto podmienky týkajúce sa služieb poskytovaných elektronicky.
   2. Tieto podmienky (ďalej len „ Podmienky ”) stanovujú:
    1. typy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky;
    2. podmienky služieb poskytovaných elektronicky;
    3. podmienky uzatvárania a vypovedania dohôd o poskytovaní elektronických služieb;
    4. postup reklamačného konania, v rozsahu poskytovania elektronických služieb
    5. .


§ 2
Definície

Na potreby týchto Podmienok sa nižšie vymenované pojmy chápu nasledovne:

   1. Dodávateľ – spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave, na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko, zapísaná do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 13. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000529680, DIČ PL: 5222702366.
   2. Príjemca – každý, kto používa služby alebo akýmkoľvek iným legálnym spôsobom používať webové stránky, ktoré sprístupňuje Dodávateľ, predovšetkým servis
   3. servis – webové stránky, ktoré sú dostupné na webovom sídle na adresách:
    http://www.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/, https://www.e.norgips.pl/logistyka/, ktoré predstavujú zbierku statických a dynamických dokumentov, obsahujúcich grafické súbory, skripty a iné prvky navzájom spojené vzťahmi
   4. služby – služby poskytované elektronicky
   5. poskytovaní elektronických služieb – poskytovanie služieb bez súčasnej prítomnosti strán (na diaľku), realizované odovzdaním údajov na individuálne požiadanie Príjemcu, zasielané a prijímané pomocou zariadení na elektronické spracúvanie, vrátane digitálnej kompresie, a uschovávanie údajov; služba, ktorá je v plnej miere zasielaná, prijímaná alebo prenášaná prostredníctvom telekomunikačných sietí, v zmysle zákona z 16. júla 2004 o telekomunikačnom práve
   6. IT systém – súbor navzájom spolupracujúceho IT hardvéru a softvéru, ktoré zaručujú spracúvanie a uchovávanie, a tiež zasielanie a prijímanie údajov prostredníctvom telekomunikačných sietí s použitím príslušného koncového zariadenia, podľa daného typu siete, v zmysle zákona zo 16. júla 2004 o telekomunikačnom práve
   7. telekomunikačné prostriedky – technické prostriedky, vrátane IT zariadení a s nimi spolupracujúce programové nástroje, ktoré umožňujú individuálne komunikovať na diaľku s použitím dátového prenosu medzi IT systémami, a predovšetkým elektronickou poštou (e-mailom)
   8. elektronická adresa – označenie IT systému, ktoré umožňuje komunikovať prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie, predovšetkým elektronickou poštou (e-mailom)
   9. obchodná informácia – každá informácia určená priamo alebo nepriamo na propagovanie tovarov, služieb alebo imidžu Dodávateľa, okrem informácií, ktoré umožňujú komunikovať prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov s danou osobou, a tiež okrem informácií o tovaroch a službách, ktoré neslúžia na dosiahnutie obchodného efektu, ktorý požaduje Dodávateľ.

§ 3
Typy a rozsah elektronicky poskytovaných služieb
    1. Každý Príjemca je povinný dodržiavať ustanovenia Podmienok od momentu, keď začne vykonávať činnosti smerujúce k využitiu danej služby. Podrobné zásady poskytovania týchto služieb môžu byť stanovené v osobitných podmienkach, sprístupnených na príslušných stránkach servisu.
    2. Poskytovateľ v rámci servisu poskytuje nasledujúce elektronické služby:
     1. informačné služby
     2. komunikačné služby
     3. služby týkajúce sa organizácie predaja výrobkov z obchodnej ponuky Poskytovateľa alebo prepravcov.
    3. Informačné služby sú založené na sprístupňovaní, na individuálne požiadanie Príjemcu, informácií, ktoré sú umiestnené v rámci servisu, a to prostredníctvom zobrazovania stránky s určitou URL adresou, informácií, ktoré obsahujú informačné údaje zaslané na individuálnu požiadavku Príjemcu, alebo tiež založené na prijímaní obchodných informácií o ponukách výrobkov a služieb Dodávateľa. V rámci informačných služieb sa odlišujú predovšetkým:
     1. služby, v rámci ktorých Príjemca získava všeobecné informácie o Dodávateľovi a o profile jeho činnosti, výrobkoch a službách, ktoré ponúka Dodávateľ, a tiež informácie týkajúce sa školení, tlače, voľných pracovných pozícií, kontaktných osôb;
     2. služby, v rámci ktorých môže Príjemca získať od Dodávateľa technickú dokumentáciu, listy výrobkov a systémov, inštruktážne videá a iné súbory na stiahnutie;
     3. služby, v rámci ktorých Príjemca získava prístup k informáciám o stave ním podanej reklamácii;
     4. služby, v rámci ktorých môže Príjemca používať kalkulačky, vzorkovnice a iné simulátory.
    4. Komunikačné služby sú založené na umožnení, na individuálne požiadanie Príjemcu, komunikácie s príslušným oddelením alebo kontaktnými osobami Dodávateľa. V rámci komunikačných služieb sa odlišujú predovšetkým služby, v rámci ktorých si Dodávateľ a Príjemca navzájom odovzdávajú všetky informácie späté s realizovanou obchodnou spoluprácou.
    5. Služby týkajúce sa organizácie predaja výrobkov z obchodnej ponuky Dodávateľa alebo prepravcu tovarov, založené na umožnení Príjemcovi podávať objednávky na výrobky a
     služby, ktoré ponúka a poskytuje Dodávateľa, a tiež na sprostredkovaní možnosti uzatvoriť transakciu medzi Príjemcom a Dodávateľom ohľadne prepravy tovarov zákazníkom Dodávateľa. 6. Používanie jednotlivých služieb, ktoré sú vymenované v ods. 3 – 5, umožňujú špeciálne záložky, ktoré sú dostupné na webových stránkach v rámci servisu. Používanie niektorých služieb, predovšetkým služieb, ktoré sa týkajú organizácie predaja výrobkov z obchodnej ponuky Dodávateľa alebo prepravcu tovarov je možné po registrácii a prihlásení sa Príjemcu.

§ 4
Podmienky poskytovania elektronických služieb
     1. Technické požiadavky týkajúce sa používania servisu sú nasledovné:
      1. aktívne pripojenie na internet,
      2. webový prehliadač, ktorý umožňuje na monitore počítača zobrazovať hypertextové dokumenty (HTML), ktoré sú dostupné prostredníctvom internetu cez sieťou službu www.
     2. Aby Príjemca mohol správne používať služby, musí mať k dispozícii hardvér a softvér, ktoré spĺňajú nasledovné minimálne požiadavky:
      1. webový prehliadač Internet Explorer, verzia aspoň 6.0., alebo Firefox, verzia aspoň 2.0.
      2. monitor s rozlíšením aspoň 1024x768
      3. podpora koláčikov (súborov cookies) a JavaScript
     3. V prípade, ak Príjemca používa hardvér alebo softvér, ktoré nespĺňajú technické požiadavky stanovené vo vyššie uvedenom ods. 1 a 2, Dodávateľ nezaručuje, že servis bude fungovať správne, a zároveň vyhradzuje, že to môže negatívne ovplyvňovať kvalitu poskytovaných služieb
     4. Príjemca nesmie šíriť nelegálny obsah, ani konať takým spôsobom, že by to mohlo viesť k rušeniu alebo poškodeniu servisu. V prípade, ak Dodávateľ dostane oznámenie alebo dôveryhodnú informáciu o nelegálnom charakter uschovávaných údajov, ktoré poskytol Príjemca, Dodávateľ môže znemožniť prístup k takým údajom. Dodávateľ nezodpovedá voči Príjemcovi za škody, ktoré vzniknú v dôsledku znemožnenia prístup k nelegálnym údajom.
     5. Príjemca môže používať služby anonymne alebo s použitím pseudonymu, ibaže vlastnosti danej služby vyžadujú uvedené stanovených pravdivých osobných údajov. Avšak v prípade nepovoleného používania služieb (tzn. v rozpore s Podmienkami, platnou legislatívou alebo ustanoveniami dohôd uzatvorených medzi Dodávateľom a Príjemcom), Dodávateľ má právo spracúvať osobné údaje Príjemcu v nevyhnutnom rozsahu na určenie zodpovednosti Príjemcu. Dodávateľ oznámi Príjemcu o nepovolených aktivitách s požiadavkou o ich okamžité zanechanie, ako aj o spracúvaní osobných údajov na vyššie opísané ciele.
     6. V prípade prenosu údajov Dodávateľom, nezodpovedá za odovzdávané údaje pod podmienkou, že: neinicioval prenos, nevybral príjemcu, neodstránil ani neupravil údaje, ktoré sú predmetom prenosu. Vylúčenie zodpovednosti sa týka aj automatického a krátkodobého dočasného uschovávania prenášaných údajov, ak toho cieľom bolo vykonanie prenosu, a tieto údaje nie sú uschovávané dlhšie, než je to obyčajne potrebné na zrealizovanie prenosu.
     7. V prípade nepriameho uschovávania údajov s cieľom zrýchliť opätovný prístup k týmto údajom na požiadanie Príjemcu, Dodávateľ nezodpovedá, ak:
      1. neodstraňuje ani neupravuje údaje;
      2. používa známe a na to bežne používané informačné techniky, ktoré stanovujú technické parametre prístupu k údajom a ich aktualizovania;
      3. neruší používanie informačných techník, ktoré sú uznané a bežne sa na to používajú, týkajúce sa zbierania informácií o používaní zhromaždených údajov.

§ 5
Politika koláčikov (súborov cookies)
      1. Používanie servisu sa považuje za súhlas s inštaláciou koláčikov na koncovom zariadení Príjemcu, ako aj s používaním koláčikov Dodávateľom v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami. Súhlas sa vyjadruje prostredníctvom nastavení používaného webového prehliadača. Ak Príjemca nesúhlasí s používaním koláčikov Dodávateľom, musí náležitým spôsobom zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača alebo nesmie Servis používať.
      2. Koláčiky (súbory cookies) sú neveľké súbory, uložené a uschovávané na počítači, tablete alebo chytrom telefóne
       Príjemcu pri navštevovaní rôznych strán na internete. Koláčiky väčšinou obsahujú názov webového sídla, z ktorého pochádzajú, trvanie jeho existencie, ako aj náhodne vygenerované jedinečné číslo určené na identifikovanie prehliadača, z ktorého prebieha pripojenie s webovou
       stránkou.
      3. V súvislosti so sprístupnením obsahu servisu Dodávateľom, používajú sa koláčiky, tzn. informácie, ktoré ukladajú servery na koncových zariadeniach Príjemcov, a ktorých obsah môžu servery načítať pri každom pripojení k danému koncovému zariadeniu, a môžu tiež používať iné technológie s podobnými alebo rovnakými funkciami, aké majú koláčiky. Tiet ustanovenia týkajúce sa koláčikov sa príslušne aplikujú aj na iné podobné technológie používané v rámci servisu.
      4. Koláčiky sú používané na nasledovné účely:
       1. prispôsobovanie obsahu stránok servisu podľa preferencií Príjemcu, ako aj optimalizovanie používania webových stránok; tieto súbory predovšetkým umožňujú rozpoznať dané zariadenie požívateľa webového servisu a náležite zobraziť webovú stránku, prispôsobenú podľa individuálnych potrieb používateľa
       2. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom požívatelia servisu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšovať štruktúru a obsah týchto webových stránok,
       3. udržiavanie relácie Príjemcu (po prihlásení), vďaka čomu Príjemca nemusí na každej webovej stránke servisu opätovne zadávať svoje používateľské meno a heslo
       4. poskytovanie Príjemcovi reklamného obsahu, ktorý je lepšie prispôsobený podľa jeho záujmov
      5. V rámci servisu sa môžu používať nasledujúce typy koláčikov (súborov cookies):
       1. „ nevyhnutné ” koláčiky – vďaka ktorým je možné využívať služby poskytované v rámci servisu, napr. autorizačné koláčiky, ktoré na autorizáciu v rámci servisu používajú rôzne služby
       2. koláčiky používané na zaručenie bezpečnosti – napr. používané na detegovanie zneužití týkajúcich sa autorizácie v rámci servisu
       3. koláčiky, ktoré umožňujú zbierať informácie o spôsobe používania servisu
       4. funkčné koláčiky – ktoré umožňujú zapamätať vybrané nastavenia a personalizáciu Príjemcu používateľského rozhrania, napr. čo sa týka zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého pochádza daný Príjemca, veľkosti fontu, vzhľadu webovej stránky ap.
      6. V mnohých prípadoch softvér používaný na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač), predvolene povoľuje uchovávanie koláčikov na koncovom zariadení Príjemcu. Príjemca môže v ľubovoľnej chvíli zmeniť nastavenia, ktoré sa týkajú koláčikov. Tieto nastavenia sa dajú zmeniť predovšetkým tak, že v nastaveniach webového prehliadača bude vypnutá automatická podpora koláčikov, alebo bude aktivovaná funkcia informovania o každom použití (uložení) v zariadení Príjemcu. Podrobné informácie o možnostiach a o spôsoboch podpory koláčikov sú uvedené v príručke alebo v pomoci daného softvéru (webového prehliadača). V prípade, ak nezmeníte nastavenia koláčikov, znamená to, že sa budú ukladať na koncovom zariadení Príjemcu, a preto bude môcť Dodávateľ uschovávať informácie na koncovom zariadení Príjemcu a získavať k týmto informáciám prístup.
      7. V prípade, ak bude podpora koláčikov vypnutá, používanie niektorých služieb v rámci servisu môže byť sťažené, predovšetkým tých, ktoré vyžadujú prihlásenie. Vypnutie možnosti prijímania koláčikov neznamená okamžité znemožnenie načítavania alebo prehliadania obsahu, ktorý je v servise, okrem takého obsahu, ktorý je dostupný iba po prihlásení.
      8. Koláčiky môžu byť umiestené na koncovom zariadení Dodávateľa, a následne využívané poskytovateľmi reklamy, prieskumnými agentúrami či dodávateľmi multimediálnych aplikácií, ktorí spolupracujú so servisom.

§ 6
Podmienky uzatvárania a vypovedania dohôd o poskytovaní elektronických služieb
       1. Dohoda o poskytovaní elektronických služieb sa uzatvára v momente, keď Príjemca začne používať danú službu. Príjemca používa danú službu v súlade so
        zásadami, ktoré ustanovujú tieto podmienky, a v zvláštnych prípadoch tiež na základe špecifických zásad poskytovania služieb, o ktorých hovorí §3 ods. 1 veta 2 Podmienok.
       2. Tieto podmienky sú sprístupnené Príjemcom zadarmo prostredníctvom stránok servisu, čo Príjemcom poskytuje možnosť, aby sa ešte pred uzatvorením dohody o poskytovaní elektronických služieb mohli oboznámiť s obsahom týchto podmienok. Podmienky sú sprístupnené tak, aby sa dali stiahnuť, uložiť a vytlačiť.
       3. Dodatočné zásady uzatvárania a ukončovania dohôd, ktoré sa týkajú jednotlivých služieb, môže určovať ustanovenia osobitných podmienok predmetných služieb, o ktorých hovorí § 3 ods. 1 veta 2 Podmienok.
       4. Príjemca môže v ľubovoľnej chvíli prestať používať danú službu. V prípade, keď Príjemca opustí servis, dohoda o poskytovaní elektronických služieb sa ukončuje automaticky bez toho, aby boli potrebné dodatočné vyhlásenia strán. Právne následky ukončenia používania služieb stanovujú osobitné podmienky daných služieb, a v prípade, ak také nie sú – bezpodmienečne platia platné predpisy príslušne podľa právneho charakteru poskytovanej služby a faktických okolností.

§ 7
Postup reklamačného konania, v rozsahu poskytovania elektronických služieb
        1. Príjemcovia majú právo podávať reklamácie v záležitostiach, ktoré sa týkajú služieb.
        2. Reklamácie musia byť podané písomne, doporučeným listom na adresu sídla Dodávateľa, ktorá je uvedená v § 2 bod a) Podmienok.
        3. Správne podaná reklamácia musí obsahovať aspoň nasledujúce údaje:
         1. označenie Príjemcu (také ako: meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade právnických osôb: názov, adresa sídla a kontaktné údaje osoby, ktorá má právo zaoberať sa záležitosťami spätými s podanou reklamáciou);
         2. opis problému, ktorý je predmetom podanej reklamácie.
        4. Dodávateľ urobí všetko pre to, aby boli reklamácie posúdené v priebehu 14 dní od dňa ich prevzatia Dodávateľom.
        5. Dodávateľ o výsledku posúdenia reklamácie bezodkladne poinformuje osobu, ktorá podala reklamáciu, a to písomne alebo elektronickou poštou, zasielajúc správu na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii.
        6. Reklamácie, ktoré neobsahujú údaje, o ktorých hovorí ods. 3, nebudú posudzované.

§ 8
Politika ochrany osobných údajov a súkromia

Politika ochrany osobných údajov a súkromia určuje, ktoré údaje zbierame, ako aj na aké účely a akým spôsobom ich spracúvame.

       1. Správca
        Správcom vašich údajov je spoločnosť „Norgips Sp. z o.o.“ so sídlom vo Varšave na adrese: ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa, Poľsko, zapísaná do registra podnikateľských subjektov vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 13. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS: 0000529680, DIČ PL: 5222702366.
       2. Ciele, účely a právne základy spracúvania osobných údajov
        Vaše osobné údaje budú spracúvané podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES, ďalej len GDPR.
        Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na nasledujúce ciele a účely:

        • vypracovávanie a poskytovanie odpovedí na otázky, ako aj na obsluhu požiadaviek v súvislosti s poskytovanými poradami, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR
        • predstavovanie ponúk spolupráce, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR
        • realizovanie dohody alebo konanie na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzatvorením dohody, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno b) GDPR
        • na potreby priameho marketingu výrobkov a služieb, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR
        • zadávanie objednávok, obsluhovanie objednávok a dodaní, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR.
        • na účely prebiehajúceho alebo budúceho náboru, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) a/alebo a) GDPR,
        • na účely obsluhy reklamácií, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno f) GDPR,

         V prípade plánovanej zmeny cieľov a účelov spracúvania, požiadame vás o súhlas a poinformujeme vás o navrhovaných zmenách podmienok spracúvania, v súlade s článkom 6 bod 1 písmeno a) GDPR.
       3. Ktoré údaje spracúvame
        Spracúvame nasledujúce údaje: meno a priezvisko, názov firmy/spoločnosti, adresa, pozícia, telefónne číslo, e-mailová adresa daňové identifikačné číslo, evidenčné číslo vozidla, miesto nakládky/vykládky, číslo bankového účtu. Na účely aktuálneho a/alebo budúceho náboru okrem toho spracúvame dokumenty, ktoré ste zaslali: životopis, motivačný list.
        Máme právo spracúvať iné údaje, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie stanovených cieľov. V takom prípade budú tieto údaje zakaždým označené, ako údaje nevyhnutné na zrealizovanie stanoveného cieľa.

       4. Lehota spracúvania údajov
        Vaše osobné údaje budú spracúvané tak dlho, ako je to nevyhnutné na zrealizovanie cieľov a účelov:
        • nevyhnutné na poskytnutie odpovedí na zadanú otázku a počas 5 rokov na účely obsluhy prípadných požiadaviek a nárokov
        • počas trvajúcej spolupráce a počas 5 rokov po skončení spolupráce. Následne vaše osobné údaje budú anonymizované alebo odstránené
        • v prípade realizácie náborových projektov – údaje budú uschovávané počas 6 mesiacov po skončení projektu, alebo dlhšie – na základe vášho súhlasu – na potreby iných, budúcich náborových projektov.
       5. Máte nasledovné práva
        Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravenie doplnenie, odstránenie alebo na obmedzenie ich spracúvania, a tiež právo na prenesenie údajov.
        V prípade, ak sú údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, máte právo v ľubovoľnej chvíli zrušiť tento súhlas. Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním príslušnej správy na adresu: [email protected] Vyššie uvedené neovplyvňuje legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe vášho súhlasu pred jeho zrušením. V prípade, keď sú osobné údaje spracúvané na základe článku 6 bod 1 písmeno f) GDPR, máte právo v ľubovoľnej chvíli – z príčin, ktoré súvisia zo zvláštnou situáciou – podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov.
        Všetky tieto práva sa uplatňujú v príslušnom rozsahu, tzn. v medziach GDPR.
        Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním príslušnej žiadosti na adresu: Norgips Sp. z o.o., Poľsko, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93
        Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu – tzn. Úradu na ochranu osobných údajov.
       6. Bezpečnosť, ako aj odovzdávanie a sprístupňovanie údajov
        Našou prioritou je bezpečnosť vašich údajov. Ako správca robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili náležitú bezpečnosť vašich osobných údajov
        Vaše údaje nesprístupňujeme iným subjektom bez vášho súhlasu a vedomia.
        Osobné údaje, ktoré spracúva Správca, môžu byť sprístupnené obmedzenému počtu príjemcov, ktorí potrebujú tieto informácie, a to výhradne iba na vykonávanie svojich povinností. Vaše údaje budú sprístupňované obchodným partnerom Správcu, ktorý sa podieľajú na realizácii dodaní. Tieto údaje môžu byť odovzdávané výhradne iba v nevyhnutnom rozsahu na účely dodania alebo prevzatia tovaru.
        Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané do tretieho štátu (tzn. do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru). Odovzdávanie údajov:
        • ak je to nevyhnutné na realizáciu dohody uzatvorenej s vami,
        • ak je to nevyhnutné na uzatvorenie alebo realizáciu dohody uzatvorenej vo vašom záujme,
        • ak je to nevyhnutné vzhľadom na dôležité verejné záujmy,
        • ak je to nevyhnutné vzhľadom na existujúce nároky a požiadavky,
        • ak je to nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov,
        • ak to nastane z verejného registra.

         Máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré boli odovzdané do tretieho štátu.
       7. Dodatočné informácie
        Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak môže to byť nevyhnutné v prípade potreby skontaktovať sa s vami s cieľom poskytnúť odpovede na zadané otázky, alebo v prípade poskytovania iných, dodatočných služieb, ktoré boli predstavené vyššie.
        V prípade, keď Správca umožňuje založiť účet pre vás, uvedenie údajov môže byť nevyhnutnou podmienkou na uzatvorenie dohody o registrácii a vedení účtu.
        Vami uvedené osobné údaje nebudú automaticky spracúvané, vrátane profilovania.
        Ak potrebujete bližšie informácie o ochrane osobných údajov, napíšte na: [email protected]
Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

 • technické dokumentácie výrobkov a riešení
 • kalkulácie spotreby materiálov
 • zhrnutia – zoznamy výrobkov
 • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore