Regulamin sprzedaży premiowej klej Bonding Fix NORGIPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ KLEJ BONDING FIX NORGIPS

§ 1 Definicje

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży premiowej.
 2. Organizator - NORGIPS z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000529680, kapitał zakładowy: 20.010.000,00 PLN, REGON: 015554333, NIP: 5222702366 („Spółka”).
 3. Uczestnik/Uczestnicy - Partner Handlowy w osobie Dystrybutor Budowlany przedsiębiorca prowadzący sprzedaż wyrobów budowlanych należącej do Organizatora marki NORGIPS, posiadający obowiązującą w okresie Promocji umowę handlową z Organizatorem w zakresie dystrybucji produktów należącej do Organizatora marki NORGIPS;
 4. Sprzedaż premiowa – promocja organizowana i prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej u „ Organizatora” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedażą premiową objęty jest zakup pakietów:
 5. Za zakup 49 + 5 worków Bonding Fix 20 kg
 6. Za zakup 36 + 4 worków Bonding Fix 25kg
 7. Za zakup 36 + 4 worków Bonding Fix 30kg

 (dalej: ”Produkt Promocyjny”) w okresie od 12.03.2024 – 08.04.2024

§ 2 Warunki uczestnictwa

 1. Sprzedaż premiowa jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestnika /-ów/. Udział w Sprzedaży premiowej jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W celu wzięcia udziału w Sprzedaży premiowej Uczestnik /-cy/ powinni dokonać zakupu Produktu Promocyjnego w okresie trwania Sprzedaży premiowej.

§ 3 Zasady sprzedaży premiowej

 1. 1. Każdy Uczestnik przy zakupie pakietu produktu promocyjnego – tzn. za każdy zakupiony pakiet wymieniony poniżej :
 2. 49 + 5 worków Bonding Fix 20 kg produktu promocyjnego - otrzyma 5 worków Bonding Fix 20 kg za 5 groszy
 3. 36 + 4 worków Bonding Fix 25 kg produktu promocyjnego - otrzyma 4 worki Bonding Fix 25 kg za 4 grosze
 4. 36 + 4 worków Bonding Fix 30 kg produktu promocyjnego - otrzyma 4 worki Bonding Fix 30 kg za 4 grosze

(dalej: „Nagroda”).

 1. Pula nagród jest ograniczona, decyduje data wystawienia dowodu sprzedaży. Sprzedaż premiowa trwać będzie od 12.03.2024 r. do 08.04.2024, lub do wyczerpania puli pakietów. Produkty za 1 grosz zostaną wydane Uczestnikowi w chwili zakupów produktu promocyjnego przy zamówieniu u Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Nagrody, jeżeli ma podstawy przypuszczać, że Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Sprzedaży premiowej.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Sprzedaży premiowej wielokrotnie, pod warunkiem dokonania odpowiedniej ilości zakupów Produktu promocyjnego.
 3. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Sprzedaży premiowej rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Organizatora: 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93 z dopiskiem „Reklamacja Sprzedaż premiowa klej Bonding Fix ”
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę firmy (w przypadku przedsiębiorcy) Uczestnika, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Sprzedaży premiowej wskazanym w § 1 pkt. 4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego.
 4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 5 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Stanowisko Organizatora podjęte w wyniku rozpatrzenia Reklamacji ma charakter ostateczny i niezaskarżalny.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestników zgłaszających reklamacje jest Organizator. Klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.Regulamin jest dostępny przez czas trwania Sprzedaży premiowej  w siedzibie Organizatora.

 1. Wszelkie materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają charakter pomocniczy względem Regulaminu.
 2. Wartość Nagrody stanowi dla nagrodzonego Uczestnika podstawę do opodatkowania według obowiązujących przepisów podatkowych.
 3. Wszelkie informacje na temat Sprzedaży premiowej można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości mailowych pod adresem: [email protected]
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Sprzedaży premiowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży premiowej Norgips dla Uczestnik/Uczestnicy

Klauzula informacyjna

Norgips Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Racławicka 93, 02-634 Warszawa (dalej jako: „Norgips”) działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego „RODO”) informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych.

Informujemy, że:

 1. Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko klienta, adres do korespondencji, numer telefonu, numer rachunku bankowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i obsługi złożonej reklamacji, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Okres przechowywania danych: dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane usługodawcom Norgips przetwarzającym dane osobowe w imieniu i zgodnie z instrukcjami Norgips, w szczególności w zakresie obsługi IT, obsługi płatności i świadczenia usług w zakresie księgowości.
 5. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli w Państwa przekonaniu przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza postanowienia RODO.
 7. Dobrowolność podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji.
 8. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych możesz uzyskać kierując zapytanie na adres administratora danych.
Zložka dokumentov
Zložka dokumentov
close

Zložka dokumentov je miesto, do ktorého si môžete uložiť vybrané súbory na stiahnutie, ako aj kalkulačky spotreby materiálov.

Stlačte "Do zložky" na ľubovoľnom dokumente alebo kalkulácii.

Vďaka „Zložke dokumentov“ ľahko pripravíte potrebnú dokumentáciu danej investície:

 • technické dokumentácie výrobkov a riešení
 • kalkulácie spotreby materiálov
 • zhrnutia – zoznamy výrobkov
 • titulný list s údajmi danej investície
 
Stiahnuť ZIP Stiahnuť ZIP
Stiahnuť PDF Stiahnuť PDF
Zaslať na @ Zaslať na @
 Vyčistiť zložku
Zatvoriť
hore